Disclaimer

1. Toepasselijkheid:
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website PU-Market.nl van PU-Market.

2. Akkoordverklaring:
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd om pu-market.com te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van PU-Market.nl geeft u daarmee aan de onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. PU-Market is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot haar website te ontzeggen.

3. Wijziging:
PU-Market is te allen tijde gerechtigd de informatie op pu-market.com en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren u pu-market.com, de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel:
PU-Market beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over Polyurethaan en metaal technieken in de breedste zin des woord. Op de door pu-market.com aangeboden producten zijn de voorwaarden van PU-Market van toepassing. Op de producten die in de shop (mede) door partners van PU-Market worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van PU-Market). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via pu-market.com zijn de voorwaarden van PU-Market respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door PU-Market of haar partner geleverde deel van het pakket. PU-Market streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel PU-Market de informatie op pu-market.com met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks:
a. De website van PU-Market bevat hyperlinks naar andere websites. Indien voor de gelinkte website andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. PU-Market kan hyperlinks naar derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. PU-Market is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat PU-Market deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom:
Alle rechten op pu-market.com en alle informatie op deze website berusten volledig bij PU-Market, haar partners en adverteerders. PU-Market behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van PU-Market, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van pu-market.com geldt: © 2012 PU-Market, Nederland.

7. Informatie:
PU-Market.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van PU-Market zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van PU-Market. Het is niet toegestaan informatie die van pu-market.com wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht:
PU-Market verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan pu-market.com te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om pu-market.com te kunnen raadplegen of pu-market.com in zoekmachines vindbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om pu-market.com te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door PU-Market worden ontsloten. Bovendien is het verboden pu-market. nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van PU-Market voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging:
PU-Market spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten:
De berichten die de bezoeker van pu-market.com achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van pu-market.com te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. PU-Market staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. PU-Market is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid:
PU-Market sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik pu-market.com, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie en/of producten op pu-market.com of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf pu-market.com, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om pu-market.com te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van PU-Market.

12. Conversie:
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten:
Voor de verkoop van producten op pu-market.com gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van PU-Market BV websiteworden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg.